Jednota slovenských matematikov a fyzikov (JSMF) je dobrovoľné a výberové občianske združenie učiteľov, vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti matematiky, fyziky a príbuzných vedných disciplín.
Archív
  Poslanie     Predsedníctvo     Členovia     Jubileá     História     Správy
 
SPRÁVY

 
12.4.2017
Zpráva o činnosti pobočky JSMF, Nitra, máj 2015 - december 2016
V dňoch 15.-22.04.2015 odstupujúci Výbor pobočky JSMF Nitra na čele s predsedom prof.
Kluvancom, podpredsedom prof. Šedivým a hospodárom prof. Kecskésom zorganizoval
korešpondenčnou formou voľby nového výboru pobočky JSMF v Nitre na funkčné obdobie
2015 - 2019.
28. február 2013
Klub P. Bartoša
Začiatok cyklu prednášok z francúzskej školy didaktiky matematiky pod vedením doc. RNDr. Ivana Trenčanského, PhD. na KM FPV UKF v Nitre, miestnosť THC 212 v čase od 13.00 - 14.30 hod. Všetci ste srdečne vítaní. Viac info na http://www.jsmf.fpv.ukf.sk/aktualne.php
8. nov. 2012
cena ministra
Dňa 8. novembra 2012 prevezme podpredseda pobočky JSMF v Nitre, p. prof. RNDr. O. Šedivý, CSc. na slávnostnom galavečere v Inchebe Bratislava Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku, ktorá mu bola udelená v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. V mene všetkých členov pobočky srdečne blahoželáme.
22. október 2012
Ocenenie práce Pobočky Nitra - JSMF
Nitrianskej pobočke JSMF, vedeckej spoločnosti pri SAV, bolo udelené ocenenie Nitrianskeho samosprávneho kraja. Odovzdanie Zlatej plakety NSK a Pamätného listu predsedu NSK sa uskutočnilo dňa 22. októbra 2012 v Koncertnej sále Župného domu v Nitre na slávnostnom zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na zasadnutí prevzal tieto ocenenia predseda pobočky prof. Ing. RNDr. Daniel Kluvanec, CSc. na základe pozvania p. doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu NSK.
24.8. 2012
JSMF a rozvoj matematiky a fyziky na Slovensku
Pozvánka

Pri príležitosti 150. výročia založenia vedeckej spoločnosti matematikov a fyzikov sa uskutoční konferencia, ktorá bude 24. augusta 2012 o 9.00 hod. na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra v posluchárni P6.

Program
1. Slávnostné otvorenie
2. Príhovor p. doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc., ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Udeľovanie ocenení ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.
4. Prednáška „ Podiel JSMF na rozvoji matematiky na Slovensku“
Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.
5. Prednáška: „Podiel JSMF na rozvoji fyziky na Slovensku“
Prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.
6. Činnosť JSMF v regiónoch Slovenska
7. Odovzdávanie Pamätného listu JSMF významným členom JSMF
8. Recepcia

Na stretnutie s Vami sa tešia organizátori

V Bratislave a Nitre 25. jún 2012


Prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc. - predseda pobočky JSMF Nitra
Doc. RNDr. Martin Kalina, PhD. - predseda ÚV JSMF
 

Letná škola počítačového modelovania

» všetky aktuality

JSMF a rozvoj matematiky a fyziky na Slovensku
Ocenenie práce pobočky NSK

» všetky galérie

 
© 2012 JSMF