Jednota slovenských matematikov a fyzikov (JSMF) je dobrovoľné a výberové občianske združenie učiteľov, vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti matematiky, fyziky a príbuzných vedných disciplín.
Archív
  Poslanie     Predsedníctvo     Členovia     Jubileá     História     Správy
 
POSLANIE

JSMF - pobočka Nitra

JSMF plní nasledovné poslanie a hlavné úlohy:
1. Podieľa sa na vytváraní predpokladov pre optimálny rozvoj matematiky, fyziky a ich spoločenské využitie.
2. Rozširuje poznatky získané na poli vedeckého výskumu a získava vedeckých pracovníkov k aktívnej spolupráci pre rozvoj matematiky a fyziky.
3. Poskytuje pomoc školám pri zvyšovaní úrovne vyučovania matematiky, fyziky, matematickej informatiky a deskriptívnej geometrie.
4. Osobitnú pozornosť venuje rozvíjaniu talentu žiakov a študentov škôl v matematike, fyzike a príbuzných vedách, najmä formou prednášok, korešpondenčných seminárov, letných a zimných škôl, kurzov a sústredení.
5. Odborne garantuje žiacke súťaže so zameraním na matematiku, fyziku a príbuzné vedy, najmä predmetové olympiády, turnaje a korešpondenčné semináre.
6. Prispieva k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov so zvláštnym zreteľom na mladých pracovníkov.
7. Poskytuje svojim členom pomoc pri ich vedeckej, pedagogickej a ďalšej odbornej práci.
8. Propaguje výsledky vedy na domácich a medzinárodných fórach.
9. Usporadúva národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympóziá, prednášky, diskusie a iné odborné podujatia.
10. Vykonáva vlastnú edičnú činnosť a rozširuje odbornú literatúru na pomoc svojim členom, školám, vedeckým pracoviskám a odbornej verejnosti.
11. Uskutočňuje aktivity osvetového a vzdelávacieho charakteru pre verejnosť s cieľom zvyšovať matematickú a fyzikálnu gramotnosť spoločnosti
12. Pri plnení svojho poslania a hlavných úloh JSMF odborne spolupracuje s pracoviskami SAV a ďalšími vedecko-výskumnými pracoviskami, vysokými, strednými a základnými školami a podľa potreby aj s ďalšími organizáciami a jednotlivcami.

 
 

Letná škola počítačového modelovania

» všetky aktuality

JSMF a rozvoj matematiky a fyziky na Slovensku
Ocenenie práce pobočky NSK

» všetky galérie

 
© 2012 JSMF